Om ejerforeningen

Ejerforeningen Klitten Søndervigs hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune.

Foreningen er bl.a. berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve fællesbidrag, at betale fællesudgifter, at tegne sædvanlige forsikringer, at sørge for renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse, i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt at sørge for at ro og orden opretholdes i ejendommen.
Medlemskabet er pligtmæssigt for samtlige 64 enheder.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år, så vidt muligt inden udgangen af april måned og varsles i et informationsbrev, der udsendes senest 31. december året forud. Samtlige ejere indkaldes.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen varetager alle ejerforeningens interesser.
Bestyrelsen kan udpege en administrator for et år ad gangen.
Foreningens årsregnskab revideres af en revisor, der vælges på generalforsamlingen.
Den indvendige vedligeholdelse, renovering og modernisering af den enkelte ejerlejlighed påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere. Al anden vedligeholdelse og fornyelse foranstaltes af foreningen for dennes regning og afholdes som en fælles udgift.